fbpx

Informatie en huisregels

Op deze pagina vind je informatie en huisregels terug onder de verschillende tabbladen, klik op het onderwerp waarover je meer wilt lezen.

Uren kunt u declareren en accorderen via flexwerker.com. Gewerkte uren van een afgelopen periode (week, 4-weken of maand) moeten altijd uiterlijk vóór maandag 12 uur zijn ingediend én geaccordeerd door uw inlener om diezelfde week te kunnen worden verwerkt en verloond.

Werknemers

Stap 1: Ga naar www.flexwerker.com

Stap 2:  Inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord wat je hebt ontvangen. Nadat je de eerste keer bent ingelogd moet je zelf eenmalig een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen.

 

Stap 3:  Klik in het linker menu op de knop Urenportaal

Stap 4:  Klik op de link met het declaratienummer om de details van het urenbriefje te zien.

Stap 5:  Vul het urenbriefje in.

 • Normale uren (100%): Vul hier normaal gewerkte uren in. Bijvoorbeeld 7:30 (zeven en halve uur) of 6:45 (zes uur en drie kwartier).
 • Overwerk: Vul hier overwerkuren in (indien van toepassing). Er kunnen verschillende percentages gelden.
 • Onregelmatig: Vul hier onregelmatige uren in (indien van toepassing). Er kunnen verschillende percentages gelden.
 • KV: Vul hier kort verzuim uren/minuten die zijn opgenomen (indien van toepassing). Let op dat er voldoende saldo is opgebouwd. (indien deze optie niet zichtbaar is in jouw urenportaal dien je de opname van kort verzuim aan te vragen per mail).
 • VD: In deze kolom kunnen vakantie-uren worden opgenomen. Let op dat er voldoende saldo is opgebouwd en dat nooit meer dan 40 uur  vakantie per week kan worden opgenomen. Ook het totaal (Gewerkte uren + Vakantie uren) mag nooit meer dan 40 uur per week zijn. (indien deze optie niet zichtbaar is in jouw urenportaal dien je de opname van vakantie-uren aan te vragen per mail).

 

Klik daarna op Opslaan en Verzenden

 

Wij hanteren een stipte wekelijks, 4-wekelijks of maandelijks betaalstramien. Bij aanvang van jouw dienstverband communiceren wij met jou wanneer je betaald krijgt. Standaard betalen wij elke woensdag na de gewerkte week je uren uit (bij weekbetaling). Indien je per 4 weken betaald krijgt, betalen wij op de woensdag in week 5 de uren van week 1 t/m 4. Bij maandbetaling krijg je op de woensdag in de eerste volle week van de nieuwe maand betaald.

Vakantiegeld

Je vakantiegeld wordt in de eerste volle week van juni uitbetaald. Van je loon wordt 8,33% gereserveerd voor het vakantiegeld. Helaas word je vakantiegeld door de Belastingdienst hoger belast dan je normale loon. Hierdoor kan het bedrag dat je op je bankrekening wordt bijgeschreven iets tegenvallen, percentages kan je terugvinden op de website van de Rijksoverheid. Mocht er een loonbeslag ligt op je inkomen, gaat het gehele vakantiegeld naar de beslaglegger.

Reserveringen en vakantiedagen

Bij uitdiensttreding worden na 6 weken je reserveringen en niet-opgenomen vakantiedagen uitbetaald.

Loonstroken ontvang je per email en kun je downloaden als je toegang hebt tot My One. Hieronder worden de belangrijkste gegevens van je loonstrook nader uitgelegd. Deze uitleg is ook te downloaden als pdf.

 

Loonstrook voorbeeld
 1. Personeelsnummer. Uw administratienummer bij One.
 2. Tijdvak. Het tijdvak waarover u loon geniet (wekelijks, 4-wekelijks of maandelijks).
 3. Periode. De periode waarvoor u betaald krijgt.
 4. Minimum loon. Netto equivalent van het minimumloon bij de inlener waar u werkt.
 5. Datum in dienst. De datum dat u in dienst bent getreden.
 6. Tabel. De gekozen loontijdvaktabel. Dat geeft de periode aan hoe vaak u wordt uitbetaald. Komt meestal overeen met het Tijdvak.
 7. Loonheffing. Of er wel of geen Loonheffingskorting is toegepast. Loonheffingskorting is een korting die de overheid u biedt op de belasting die u moet betalen. Dankzij de loonheffingskorting betaalt u dus minder belasting en krijgt u meer op uw bankrekening gestort.
 8. CAO. Huidige fase volgens de cao voor uitzendkrachten.
 9. Onbepaalde tijd. Of er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is.
 10. Schriftelijk. Of er een schriftelijke arbeidsovereenkomst is.
 11. Oproep. Of er wel of geen sprake is van een oproepovereenkomst.
 12. Werkgever. De juridisch werkgever waar u in dienst bent.
 13. Nummer loonspecificatie. Nummer van de loonstrook.
 14. Datum verloning. De datum waarop de verloning en salarisbetaling heeft plaatsgevonden.
 15. Functie en de inlenersbeloning die is toegepast.
 16. Declaratie. Het nummer van de declaratie incl. de periode waarop de declaratie betrekking heeft en de naam van de inlener waar u bent tewerkgesteld.
 17. Loon normale uren. Het totaal aan verwerkte uren in het desbetreffende tijdvak.
 18. Loon onregelmatige uren. Het totaal aan verwerkte onregelmatige uren in het desbetreffende tijdvak (indien van toepassing).
 19. Reiskostenvergoeding. Berekening van de reiskostenvergoeding die u heeft ontvangen (indien van toepassing).
 20. Vakantiedagen. Alle uitzendkrachten bouwen vakantiedagen op. Het uiteindelijk saldo wordt vertaald naar een uren aantal. Op fulltime basis spaart u 25 vakantiedagen per jaar.Als u minder werkt, dan worden de vakantiedagen naar rato berekend. Meer informatie.
 21. Loonheffingen. Loonheffing is de verzamelnaam voor loonbelasting en premies volksverzekeringen. Uw werkgever houdt de loonheffing in op het loon. De loonheffingen zijn: loonheffing en premies voor de Algemene wetten: Aow, Aww, Aaw, Awbz, Akw. Deze bedragen worden in één bedrag geheven. Werkenden hebben te maken met de witte tabel.
 22. Gediff. Premie Wkh. De gedifferentieerde premie Werkhervattingkas (Whk) die de werkgever inhoudt op uw loon.
 23. Inhouding verzekeringen. Uw bijdrage voor de ziektekostenverzekering Holland Zorg (indien van toepassing).
 24. De sector waarin u wordt verloond.
 25. Vakantiedagen. Voor al onze uitzendkrachten zijn vakantie, feestdagen, kort verzuim/bijzonder verlof en geboorteverlof geregeld in de CAO voor uitzendkrachten. Alle uitzendkrachten hebben recht op 25 vakantiedagen (op basis van een fulltime aanstelling). Op uw loonstrook worden vakantiedagen altijd aangegeven in uren en minuten. U kunt hier zien wat het oude saldo was, wat u heeft opgebouwd, hoeveel u heeft opgenomen en wat het huidige saldo is.
 26. Vakantiegeld. Als uitzendkracht heeft u recht op 8,33% vakantietoeslag van het brutoloon. Vakantiegeld wordt in principe eens per jaar uitbetaald. Dit gebeurt in de eerste volle week van juni tenzij u eerder uit dienst gaat. U ontvangt dan het reeds opgebouwde vakantiegeld automatisch 6 weken nadat u uit dienst bent gegaan.
 27. Pensioen. Als uitzendkracht bouwt u pensioen op. Hoe dit precies is geregeld is onder andere afhankelijk van het aantal gewerkte weken en het soort contract dat u heeft. Meer informatie.
 28. Arbeidskorting. De arbeidskorting is de heffingskorting die u krijgt als u werkt. De arbeidskorting wordt berekend over het arbeidsinkomen en kan per jaar verschillen. Meer informatie.
 29. Nogmaals een overzicht van de opbouw en opname van uw vakantiedagen (uitgedrukt in uren en minuten).
 30. Het netto bedrag in EUR dat wij hebben overgemaakt op uw bankrekening.

Andere zaken die op een loonstrook kunnen voorkomen:

Wachtdagencompensatie. Deze compensatie komt alleen voor in fase A met beding en betreft een compensatie voor buitengewoon verlof en de wachtdag bij ziekte. De eerste twee dagen gelden als wachtdag waarvan één dag wordt gecompenseerd. Deze compensatie kunt u niet opbouwen, maar wordt standaard over uw brutoloon uitgekeerd. Afhankelijk van uw premiegroep is het percentage dat u opbouwt 0,71% Uitzendbedrijven I (kantoorsector en administratief) en 1,16% voor Uitzendbedrijven II (technisch en industrieel). Meer informatie.

  Fase A met uitzendbeding 

  Als uitzendkracht heb je recht op vakantie. Dit betekent dat je wordt doorbetaald op algemeen erkende feestdagen waarop je anders normaal zou werken. Om je loon op dit soort dagen door te kunnen betalen, wordt er een aantal reserveringen over je loon opgebouwd. Je ziet de hoogte van deze reserveringen terug op je loonstrook.

  In de eerste week van juni wordt het saldo van de reserveringen kort verzuim en buitengewoon verlof en het saldo van de feestdagenreserveringen automatisch overgemaakt op je bankrekening. Zodra je niet meer voor ons werkt, worden alle reserveringen die je nog over hebt automatisch op je rekening uitbetaald. 

  Fase B of C 

  Heb je een arbeidsovereenkomst in fase B of fase C? Dan heb je tijdens je vrije dagen gewoon recht op doorbetaling van je loon, zonder dat daar reserveringen voor worden opgebouwd.

  Vakantiedagen

  Als uitzendkracht bouw je vakantiedagen op over je verdiende loon; bij een volledige werkweek heb je na een heel jaar recht op tenminste 4 maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Als je geen volledige werkweek werkt of niet het hele jaar, bouw je een evenredig deel op. Je kunt deze dagen opnemen als betaalde vakantie of laten uitbetalen bij het einde van je arbeidsovereenkomst.

  Vakantiegeld

  De wet bepaalt dat je tenminste 8,33 % van je loon aan vakantiebijslag (vakantiegeld) opbouwt. Bij de berekening van je vakantiegeld wordt uitgegaan van het aantal dagen dat je voor ons gewerkt hebt. Je ontvangt jouw vakantiegeld in juni. De uitbetaling is tenminste een keer per kalenderjaar. Ook wanneer je arbeids- of uitzendovereenkomst eindigt, wordt het opgebouwde vakantiegeld uitbetaald.

  Feestdagen

  Let op: alleen als je daadwerkelijk op een algemeen erkende feestdag hebt gewerkt, vul je deze uren in, anders hoef je niets te doen:

  Fase A:
  Je hoeft zelf geen uren in te vullen op algemeen erkende feestdagen, dat doen wij voor je. De berekening is als volgt:

  Het aantal uren aan feestdagen uitkering is het gemiddelde aantal gewerkte uren op de dag waarop een feestdag valt. Het wordt gemeten over een periode van de 13 voorgaande weken. Indien je nog geen 13 weken in dienst bent wordt het volgende aangehouden;

  • Je hebt in periode van 13 weken voorafgaand aan de feestdag minimaal zeven keer op de betreffende dag in de week gewerkt.
  • Je hebt nog geen 13 weken gewerkt, maar wel in meer dan de helft van het aantal gewerkte weken op de betreffende dag in de week gewerkt.

  Als iemand 10 weken geleden gestart is en iedere maandag in die periode 8 uur heeft gewerkt, zal hij (10 * 8) / 13 = 6,15 oftewel 6 uur en 9 minuten betaald krijgen wanneer er nu een feestdag op een maandag valt. Over vakantiedagen worden geen reserveringen opgebouwd, die tellen dus niet mee.

  Fase B en C:
  Je krijgt de feestdagen volgens je normale arbeidspatroon uitbetaald.

  Algemeen erkende feestdagen 2023

  In de ABU CAO vallen onderstaande dagen onder de algemeen erkende feestdagen, voor zover deze niet op een zaterdag en/of zondag vallen. Een algemeen erkende feestdag betekent dat medewerkers meestal vrij zijn. Een feestdag als Goede Vrijdag valt niet onder de erkende feestdagen. Bevrijdingsdag valt hier slechts één keer in de vijf jaar onder (in 2020, 2025, 2030 enz).

   

  2023

  • Nieuwjaarsdag: zondag 1 januari 2023
  • 1e Paasdag: zondag 9 april 2023
  • 2e Paasdag: maandag 10 april 2023
  • Koningsdag: Donderdag 27 april 2023
  • Hemelvaartsdag: donderdag 18 mei 2023
  • 1e Pinksterdag: zondag 28 mei 2023
  • 2e Pinksterdag: maandag 29 mei 2023
  • 1e Kerstdag: maandag 25 december 2023
  • 2e Kerstdag: dinsdag 26 december 2023

  Let op: De daadwerkelijke uitbetaling van de feestdagen kan een week later dan normaal gesproken plaatsvinden in verband met verwerken van de eventuele gewerkte uren op de desbetreffende feestdag.

    

   steltAls je ziek bent moet je dit direct melden bij uw praktisch werkgever (inlener) en op de eerste ziektedag voor 09.30 uur ’s morgens telefonisch via telefoonnummer 020-8451074. Je kunt je niet ziek melden per e-mail of sms! 

   Bij de ziekmelding geef je door:

   • De laatst gewerkte dag
   • De dag waarop je ziek bent geworden
   • Wanneer je eerstvolgende werkdag zou zijn
   • De geschatte duur van het verzuim
   • Het telefoonnummer waarop je direct te bereiken bent
   • Je verpleegadres, als dit niet overeenkomt met jouw huisadres

   Eerste ziektedag

   De dag van ziekmelding geldt als eerste ziektedag. Ben je te laat met ziek melden? Dan geldt de periode tot melding als onbetaald verlof. Als de eerste ziektedag valt op een zaterdag of zondag dan meld jij je, de maandag die daarop volgt, ziek bij jouw praktisch werkgever (inlener) en via telefoonnummer 020-8451074. Werk je normaal gesproken ook in het weekend en word je ziek op zaterdag of zondag, dan meld je dit op de eerste dag bij jouw praktisch werkgever en de maandag die daarop via telefoonnummer 020-8451074.

   Juiste (verpleeg)adres doorgeven

   Je dient altijd het juiste (verpleeg)adres tijdens je ziekteperiode door te geven, als dit niet overeenkomt met jouw huisadres.

   Controle ziekmelding

   Na de ziekmelding wordt er van je verwacht dat je thuis blijft zodat een medewerker van onze ARBO afdeling contact met je op kan nemen. Tevens kan onze ARBO arts je een bezoek brengen. Het is toegestaan om je adres te verlaten voor een bezoek aan de huisarts, een medisch specialist of de bedrijfsarts. Het is de bedoeling dat jij je, indien de ziekte daartoe aanleiding geeft, binnen een redelijke termijn onder behandeling van een huisarts of medisch specialist laat stellen.

   Verzuimbegeleiding

   Onze ARBO dienst neemt contact met je op en maakt een herstelplan in overleg met jou. Je bent verplicht om op het spreekuur van de verzuimbegeleider te verschijnen wanneer daarom wordt gevraagd.

   Ziektegeld

   Fase A contract

   Heb je een Fase A contract? Dan gelden er wachtdagen. Deze krijgt je niet betaald, maar dat compenseren we door de wachtdagcompensatie; een toeslag op je loon. Dit zie je op elke loonstrook terug. Vervolgens kun je recht hebben op een ziekte-uitkering. Dit is 90% van het dagloon. Onze arbodienst stelt het dagloon vast en informeert je hierover per brief, nadat jij je bij ons hebt ziek gemeld. De betalingsspecificaties van jouw ziektegeld ontvang je omstreeks de 10e van de eerstvolgende maand na jouw ziek melding en moet je daarna naar ons mailen of opsturen (deze ontvangen wij niet rechtstreeks). Wij vullen dan aan tot 90% van je dagloon.

   Fase B of C contract

   Heb je een Fase B of C Contract? Ook dan geldt bovenstaande procedure voor het ziek melden. Echter er geldt maar 1 wachtdag en je hoeft geen specificaties door te sturen. Wij betalen 90% van de contracturen door bij ziekte.

   Beter melden

   Ben je hersteld? Wanneer je bent hersteld en weer aan de slag gaat bij de inlener, moet je dit melden via telefoonnummer 020-8451074

   Reeds uit dienst en binnen 4 weken ziek?

   Ben je reeds uit dienst en word je binnen 4 weken weer ziek? Dan moet je deze ziekmelding op de eerste ziektedag doorgeven via telefoonnummer 020-8451074.

   Uitzendovereenkomst Fase A
   Heb je een uitzendovereenkomst (Fase A)? Dan bouw je vanaf je 21-ste jaar na 8 gewerkte weken pensioen op via het BASIS pensioen. One neemt de gehele premie voor haar rekening. Je betaalt dus zelf geen pensioenpremie, maar bouwt wel pensioen op. Je ontvangt periodiek een pensioenoverzicht. Meer informatie over de BASIS pensioenregeling staat op de website van pensioenmaatschappij StiPP. Na 52 weken deelneming aan de basisregeling  val je onder de PLUS regeling. One betaalt dan 2/3e deel van de premie voor jou en je draagt zelf 1/3e deel bij. Dit houden wij in van je salaris en dat staat vermeld op jouw loonstrook.

   Arbeidsovereenkomst Fase B/C
   Heb je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (Fase B) of onbepaalde tijd (Fase C)? Dan bouw je vanaf je 21-ste jaar pensioen op via het PLUS pensioen. One betaalt 2/3e deel van de premie voor jou en je draagt zelf 1/3e deel bij. Dit houden wij in van jouw salaris en dat staat vermeld op je loonstrook. Periodiek ontvang je een pensioenoverzicht. Meer informatie over de PLUS pensioenregeling staat op de website van pensioenmaatschappij StiPP.

   Arbeidsovereenkomst Payroll/keten
   Heb je een payroll-overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd? Dan heb je recht op het payrollpensioen. Wij informeren je daarover zodra je in dienst treedt.

   Wat is StiPP?

   In Nederland krijgt iedereen een AOW-uitkering van de overheid als basispensioen. Je bouwt daarnaast een aanvullend pensioen op bij StiPP. Deelname aan de pensioenregeling van StiPP is verplicht voor iedereen die werkt als uitzendkracht.

   Pensioenoverzicht

   Ieder jaar ontvangt je van StiPP een overzicht, het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Op dit pensioenoverzicht staat de hoogte van het pensioenkapitaal. En wat het mogelijke pensioenkapitaal is als je door blijft werken tot jouw pensioendatum.

   Mijnpensioenoverzicht.nl

   Nadat je jouw eerste pensioenoverzicht hebt ontvangen, vindt u uw AOW- en pensioengegevens ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Niet alleen het pensioen dat je bij StiPP hebt opgebouwd staat daar, maar ook het pensioen dat je bij andere pensioenfondsen hebt opgebouwd. De gegevens op deze website worden jaarlijks bijgewerkt. Je hebt een DigiD nodig om in te loggen.

   WW-uitkering aanvragen

   Wanneer je binnenkort werkloos wordt, is het belangrijk dat je zo snel mogelijk een WW-uitkering aanvraagt bij het UWV.  Op de pagina Uitkering aanvragen van de website Werk.nl vraag je via een digitaal formulier een WW-uitkering aan.

   Let op! Na je laatste werkdag heb je:

   • 2 dagen de tijd om je in te schrijven bij UWV. Dit mag je natuurlijk ook al eerder doen.
   • 1 week de tijd om een WW-uitkering aan te vragen. Je kunt al eerder een WW-uitkering aanvragen: vanaf 1 maand voor je laatste werkdag.

   Meer informatie over werkloos worden en je WW-uitkering zie je staan op de website van het UWV.

   ABU cao voor uitzendkrachten

   Je werkt volgens de ABU CAO voor uitzendkrachten. Afhankelijk van de arbeidsovereenkomst (uitzendovereenkomst) geldt (een deel van) de CAO van het bedrijf waar je werkt. Met ingang van 17 november 2021 heeft de ABU met de vakbonden FNV, CNV en De Unie een CAO voor Uitzendkrachten gesloten met een looptijd tot 2 januari 2023. Download volledige ABU CAO voor Uitzendkrachten 2021-2023

   De CAO voor Uitzendkrachten 2021 – 2023 is ook te downloaden als app.