fbpx

Informatie en huisregels

Op deze pagina vind je informatie en huisregels terug onder de verschillende tabbladen, klik op het onderwerp waarover je meer wilt lezen.

Uren kunt u declareren en accorderen via flexwerker.com. Gewerkte uren van een afgelopen periode (week, 4-weken of maand) moeten altijd uiterlijk vóór maandag 12 uur zijn ingediend én geaccordeerd door uw inlener om diezelfde week te kunnen worden verwerkt en verloond.

Werknemers

Stap 1: Ga naar www.flexwerker.com

Stap 2:  Inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord wat je hebt ontvangen. Nadat je de eerste keer bent ingelogd moet je zelf eenmalig een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen.

 

Stap 3:  Klik in het linker menu op de knop Urenportaal

Stap 4:  Klik op de link met het declaratienummer om de details van het urenbriefje te zien.

Stap 5:  Vul het urenbriefje in.

 • Normale uren (100%): Vul hier normaal gewerkte uren in. Bijvoorbeeld 7:30 (zeven en halve uur) of 6:45 (zes uur en drie kwartier).
 • Overwerk: Vul hier overwerkuren in (indien van toepassing). Er kunnen verschillende percentages gelden.
 • Onregelmatig: Vul hier onregelmatige uren in (indien van toepassing). Er kunnen verschillende percentages gelden.
 • KV: Vul hier kort verzuim uren/minuten die zijn opgenomen (indien van toepassing). Let op dat er voldoende saldo is opgebouwd. (indien deze optie niet zichtbaar is in jouw urenportaal dien je de opname van kort verzuim aan te vragen per mail).
 • VD: In deze kolom kunnen vakantie-uren worden opgenomen. Let op dat er voldoende saldo is opgebouwd en dat nooit meer dan 40 uur  vakantie per week kan worden opgenomen. Ook het totaal (Gewerkte uren + Vakantie uren) mag nooit meer dan 40 uur per week zijn. (indien deze optie niet zichtbaar is in jouw urenportaal dien je de opname van vakantie-uren aan te vragen per mail).

 

Klik daarna op Opslaan en Verzenden

 

Wij hanteren een stipte wekelijks, 4-wekelijks of maandelijks betaalstramien. Bij aanvang van jouw dienstverband communiceren wij met jou wanneer je betaald krijgt. Standaard betalen wij elke woensdag na de gewerkte week je uren uit (bij weekbetaling). Indien je per 4 weken betaald krijgt, betalen wij op de woensdag in week 5 de uren van week 1 t/m 4. Bij maandbetaling krijg je op de woensdag in de eerste volle week van de nieuwe maand betaald.

Vakantiegeld

Je vakantiegeld wordt in eerste volle week van juni uitbetaald.

Reserveringen en vakantiedagen

Bij uitdiensttreding worden na 6 weken je reserveringen en niet-opgenomen vakantiedagen uitbetaald.

Loonstrook

Loonstroken ontvang je per email en kun je downloaden als je toegang hebt tot flexwerker.com. Hieronder worden de belangrijkste gegevens van je loonstrook nader uitgelegd. Vanwege de WAS vermelden wij per 1 januari 2017 het netto-equivalent op de loonspecificatie, dit zie je onderaan bij ‘toelichting”.

 

 1. Loontijdvak en periode van de loonstrook
 2. Loonheffingskorting wel of niet toegepast
 3. Huidige fase volgens de cao voor uitzendkrachten
 4. Nummer van de loonstrook
 5. Datum waarop de verloning en salarisbetaling heeft plaatsgevonden
 6. Juridisch werkgever
 7. Gebaseerd op de geldende arbeidsduur bij de inlener in combinatie met het WML
 8. Samenvatting van de naam van inlener, functieomschrijving en functiegroep
 9. Het totaal aan verwerkte uren in de desbetreffende tijdvak
 10. Extra’s in de vorm van (reiskosten)vergoedingen of inhoudingen
 11. De mutatiekolom geeft aan wat er op deze loonspecificatie aan je is uitgekeerd/ingehouden
 12. De kolom ‘totaal tijdvak’ geeft aan wat er totaal in dit loontijdvak aan je is uitgekeerd/ingehouden
 13. Deze compensatie komt alleen voor in fase A en betreft een compensatie voor buitengewoon verlof en de wachtdagen bij ziekte. Deze compensatie kun je niet opbouwen, maar wordt standaard over je brutoloon uitgekeerd. Afhankelijk van je premiegroep is het percentage dat je opbouwt 0,71% (administratief) of 1,16 (overig, premiegroep II).
 14. Aan de Belastingdienst moeten er premies worden betaald voor de werknemersverzekeringen. Wij als werkgever betalen deze premies voor jou aan de Belastingdienst
 15. Het bedrag dat je netto uitbetaald krijgt inclusief vergoedingen
 16. Alleen in fase A bouw je ‘Kort verzuim’ op, niet in fase B. Over je brutoloon, inclusief wachtdagencompensatie, bouw je 0,6% op. Dit percentage resulteert in een bedrag, welke wordt opgeteld bij je al bestaande saldo. Het uiteindelijk saldo wordt vertaald naar een uren aantal (18).
 17. Alle uitzendkrachten bouwen over hun brutoloon (inclusief wachtdagcompensatie in fase A) 10,39% vakantiedagen op. Dit percentage resulteert in een bedrag, welke wordt opgeteld bij je al bestaande saldo. Het uiteindelijk saldo wordt vertaald naar een uren aantal (18).
 18. Zoals hierboven genoemd; hier staat je urensaldo vermeld, wat je kan opnemen voor kort verzuim of vakantiedagen
 19. Over je brutoloon bouw je 8% vakantiegeld op, wat in juni aan je wordt uitgekeerd. Indien je voortijds uit dienst gaat, worden al je opgebouwde reserveringen in een keer uitgekeerd.

Fase A met uitzendbeding 

Als uitzendkracht heb je recht op vakantie. Dit betekent dat je wordt doorbetaald op algemeen erkende feestdagen waarop je anders normaal zou werken. Om je loon op dit soort dagen door te kunnen betalen, wordt er een aantal reserveringen over je loon opgebouwd. Je ziet de hoogte van deze reserveringen terug op je loonstrook.

In de eerste week van juni wordt het saldo van de reserveringen kort verzuim en buitengewoon verlof en het saldo van de feestdagenreserveringen automatisch overgemaakt op je bankrekening. Zodra je niet meer voor ons werkt, worden alle reserveringen die je nog over hebt automatisch op je rekening uitbetaald. 

Fase B of C 

Heb je een arbeidsovereenkomst in fase B of fase C? Dan heb je tijdens je vrije dagen gewoon recht op doorbetaling van je loon, zonder dat daar reserveringen voor worden opgebouwd.

Vakantiedagen

Als uitzendkracht bouw je vakantiedagen op over je verdiende loon; bij een volledige werkweek heb je na een heel jaar recht op tenminste 4 maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Als je geen volledige werkweek werkt of niet het hele jaar, bouw je een evenredig deel op. Je kunt deze dagen opnemen als betaalde vakantie of laten uitbetalen bij het einde van je arbeidsovereenkomst.

Vakantiegeld

De wet bepaalt dat je tenminste 8,33 % van je loon aan vakantiebijslag (vakantiegeld) opbouwt. Bij de berekening van je vakantiegeld wordt uitgegaan van het aantal dagen dat je voor ons gewerkt hebt. Je ontvangt jouw vakantiegeld in juni. De uitbetaling is tenminste een keer per kalenderjaar. Ook wanneer je arbeids- of uitzendovereenkomst eindigt, wordt het opgebouwde vakantiegeld uitbetaald.

Feestdagen

Let op: alleen als je daadwerkelijk op een algemeen erkende feestdag hebt gewerkt, vul je deze uren in, anders hoef je niets te doen:

Fase A:
Je hoeft zelf geen uren in te vullen op algemeen erkende feestdagen, dat doen wij voor je. De berekening is als volgt:

Het aantal uren aan feestdagen uitkering is het gemiddelde aantal gewerkte uren op de dag waarop een feestdag valt. Het wordt gemeten over een periode van de 13 voorgaande weken. Indien je nog geen 13 weken in dienst bent wordt het volgende aangehouden;

 • Je hebt in periode van 13 weken voorafgaand aan de feestdag minimaal zeven keer op de betreffende dag in de week gewerkt.
 • Je hebt nog geen 13 weken gewerkt, maar wel in meer dan de helft van het aantal gewerkte weken op de betreffende dag in de week gewerkt.

Als iemand 10 weken geleden gestart is en iedere maandag in die periode 8 uur heeft gewerkt, zal hij (10 * 8) / 13 = 6,15 oftewel 6 uur en 9 minuten betaald krijgen wanneer er nu een feestdag op een maandag valt. Over vakantiedagen worden geen reserveringen opgebouwd, die tellen dus niet mee.

Fase B en C:
Je krijgt de feestdagen volgens je normale arbeidspatroon uitbetaald.

Algemeen erkende feestdagen 2021

In de ABU CAO vallen onderstaande dagen onder de algemeen erkende feestdagen, voor zover deze niet op een zaterdag en/of zondag vallen. Een algemeen erkende feestdag betekent dat medewerkers meestal vrij zijn. Een feestdag als Goede Vrijdag valt niet onder de erkende feestdagen. Bevrijdingsdag valt hier slechts één keer in de vijf jaar onder (in 2020, 2025, 2030 enz).

 

2022

 • Nieuwjaarsdag: zaterdag 1 januari 2022
 • 1e Paasdag: zondag 17 april 2022
 • 2e Paasdag: maandag 18 april 2022
 • Koningsdag: woensdag 27 april 2022
 • Hemelvaartsdag: donderdag 26 mei 2022
 • 1e Pinksterdag: zondag 5 juni 2022
 • 2e Pinksterdag: maandag 6 juni 2022
 • 1e Kerstdag: zondag 25 december 2022
 • 2e Kerstdag: maandag 26 december 2022

   

  Let op: De daadwerkelijke uitbetaling van de feestdagen kan een week later dan normaal gesproken plaatsvinden in verband met verwerken van de eventuele gewerkte uren op de desbetreffende feestdag.

    

   steltAls je ziek bent moet je dit direct melden bij uw praktisch werkgever (inlener) en op de eerste ziektedag voor 09.30 uur ’s morgens telefonisch via telefoonnummer 020-8451074. Je kunt je niet ziek melden per e-mail of sms! 

   Bij de ziekmelding geef je door:

   • De laatst gewerkte dag
   • De dag waarop je ziek bent geworden
   • Wanneer je eerstvolgende werkdag zou zijn
   • De geschatte duur van het verzuim
   • Het telefoonnummer waarop je direct te bereiken bent
   • Je verpleegadres, als dit niet overeenkomt met jouw huisadres

   Eerste ziektedag

   De dag van ziekmelding geldt als eerste ziektedag. Ben je te laat met ziek melden? Dan geldt de periode tot melding als onbetaald verlof. Als de eerste ziektedag valt op een zaterdag of zondag dan meld jij je, de maandag die daarop volgt, ziek bij jouw praktisch werkgever (inlener) en via telefoonnummer 020-8451074. Werk je normaal gesproken ook in het weekend en word je ziek op zaterdag of zondag, dan meld je dit op de eerste dag bij jouw praktisch werkgever en de maandag die daarop via telefoonnummer 020-8451074.

   Juiste (verpleeg)adres doorgeven

   Je dient altijd het juiste (verpleeg)adres tijdens je ziekteperiode door te geven, als dit niet overeenkomt met jouw huisadres.

   Controle ziekmelding

   Na de ziekmelding wordt er van je verwacht dat je thuis blijft zodat een medewerker van onze ARBO afdeling contact met je op kan nemen. Tevens kan onze ARBO arts je een bezoek brengen. Het is toegestaan om je adres te verlaten voor een bezoek aan de huisarts, een medisch specialist of de bedrijfsarts. Het is de bedoeling dat jij je, indien de ziekte daartoe aanleiding geeft, binnen een redelijke termijn onder behandeling van een huisarts of medisch specialist laat stellen.

   Verzuimbegeleiding

   Onze ARBO dienst neemt contact met je op en maakt een herstelplan in overleg met jou. Je bent verplicht om op het spreekuur van de verzuimbegeleider te verschijnen wanneer daarom wordt gevraagd.

   Ziektegeld

   Fase A contract

   Heb je een Fase A contract? Dan gelden er wachtdagen. Deze krijgt je niet betaald, maar dat compenseren we door de wachtdagcompensatie; een toeslag op je loon. Dit zie je op elke loonstrook terug. Vervolgens kun je recht hebben op een ziekte-uitkering. Dit is 90% van het dagloon. Onze arbodienst stelt het dagloon vast en informeert je hierover per brief, nadat jij je bij ons hebt ziek gemeld. De betalingsspecificaties van jouw ziektegeld ontvang je omstreeks de 10e van de eerstvolgende maand na jouw ziek melding en moet je daarna naar ons mailen of opsturen (deze ontvangen wij niet rechtstreeks). Wij vullen dan aan tot 90% van je dagloon.

   Fase B of C contract

   Heb je een Fase B of C Contract? Ook dan geldt bovenstaande procedure voor het ziek melden. Echter er geldt maar 1 wachtdag en je hoeft geen specificaties door te sturen. Wij betalen 90% van de contracturen door bij ziekte.

   Beter melden

   Ben je hersteld? Wanneer je bent hersteld en weer aan de slag gaat bij de inlener, moet je dit melden via telefoonnummer 020-8451074

   Reeds uit dienst en binnen 4 weken ziek?

   Ben je reeds uit dienst en word je binnen 4 weken weer ziek? Dan moet je deze ziekmelding op de eerste ziektedag doorgeven via telefoonnummer 020-8451074.

   Uitzendovereenkomst Fase A
   Heb je een uitzendovereenkomst (Fase A)? Dan bouw je vanaf je 21-ste jaar na 8 gewerkte weken pensioen op via het BASIS pensioen. One neemt de gehele premie voor haar rekening. Je betaalt dus zelf geen pensioenpremie, maar bouwt wel pensioen op. Je ontvangt periodiek een pensioenoverzicht. Meer informatie over de BASIS pensioenregeling staat op de website van pensioenmaatschappij StiPP. Na 52 weken deelneming aan de basisregeling  val je onder de PLUS regeling. One betaalt dan 2/3e deel van de premie voor jou en je draagt zelf 1/3e deel bij. Dit houden wij in van je salaris en dat staat vermeld op jouw loonstrook.

   Arbeidsovereenkomst Fase B/C
   Heb je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (Fase B) of onbepaalde tijd (Fase C)? Dan bouw je vanaf je 21-ste jaar pensioen op via het PLUS pensioen. One betaalt 2/3e deel van de premie voor jou en je draagt zelf 1/3e deel bij. Dit houden wij in van jouw salaris en dat staat vermeld op je loonstrook. Periodiek ontvang je een pensioenoverzicht. Meer informatie over de PLUS pensioenregeling staat op de website van pensioenmaatschappij StiPP.

   Arbeidsovereenkomst Payroll/keten
   Heb je een payroll-overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd? Dan heb je recht op het payrollpensioen. Wij informeren je daarover zodra je in dienst treedt.

   Wat is StiPP?

   In Nederland krijgt iedereen een AOW-uitkering van de overheid als basispensioen. Je bouwt daarnaast een aanvullend pensioen op bij StiPP. Deelname aan de pensioenregeling van StiPP is verplicht voor iedereen die werkt als uitzendkracht.

   Pensioenoverzicht

   Ieder jaar ontvangt je van StiPP een overzicht, het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Op dit pensioenoverzicht staat de hoogte van het pensioenkapitaal. En wat het mogelijke pensioenkapitaal is als je door blijft werken tot jouw pensioendatum.

   Mijnpensioenoverzicht.nl

   Nadat je jouw eerste pensioenoverzicht hebt ontvangen, vindt u uw AOW- en pensioengegevens ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Niet alleen het pensioen dat je bij StiPP hebt opgebouwd staat daar, maar ook het pensioen dat je bij andere pensioenfondsen hebt opgebouwd. De gegevens op deze website worden jaarlijks bijgewerkt. Je hebt een DigiD nodig om in te loggen.

   WW-uitkering aanvragen

   Wanneer je binnenkort werkloos wordt, is het belangrijk dat je zo snel mogelijk een WW-uitkering aanvraagt bij het UWV.  Op de pagina Uitkering aanvragen van de website Werk.nl vraag je via een digitaal formulier een WW-uitkering aan.

   Let op! Na je laatste werkdag heb je:

   • 2 dagen de tijd om je in te schrijven bij UWV. Dit mag je natuurlijk ook al eerder doen.
   • 1 week de tijd om een WW-uitkering aan te vragen. Je kunt al eerder een WW-uitkering aanvragen: vanaf 1 maand voor je laatste werkdag.

   Meer informatie over werkloos worden en je WW-uitkering zie je staan op de website van het UWV.

   ABU cao voor uitzendkrachten

   Je werkt volgens de ABU CAO voor uitzendkrachten. Afhankelijk van de arbeidsovereenkomst (uitzendovereenkomst) geldt (een deel van) de CAO van het bedrijf waar je werkt. Met ingang van 17 november 2021 heeft de ABU met de vakbonden FNV, CNV en De Unie een CAO voor Uitzendkrachten gesloten met een looptijd tot 2 januari 2023. Download volledige ABU CAO voor Uitzendkrachten 2021-2023

   De CAO voor Uitzendkrachten 2021 – 2023 is ook te downloaden als app.